2 อัตรา
ตามตกลง
30 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) เขียนข่าว บทความ และสกู๊ปข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์
(2) เขียนสคริปต์ สำหรับใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
(4) ดูแลและประสานงานกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
(5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไปในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ และสร้างสรรค์ประเด็นข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีศิลปะในการสื่อสาร ติดต่อ และประสานงานกับผู้อื่น
สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Photoshop, Illustrator ได้ดี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

สวัสดิการ :

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วิธีการรับสมัคร :

กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารวิจัยเคมี ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์ :ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุงซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่ ส่วนบุคลากร สำนักบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-553-8555 โทรสาร 02-553-8527


Company Profile

54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02-553-8555 025538527