ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการบริหารงานกิจกรรม ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
•ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประชุมสัมมนา การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาดูงาน นิทรรศการ กิจกรรม CSR กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
•รวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
•จัดทำข้อมูล จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีวินัย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความใส่ใจในการให้บริการ
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เงินเดือนตามแต่ตกลง
2.การลาหยุดทุกกรณี : ตามที่บริษัทพิจารณาภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกงานนั้น วันและเวลาเข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัท