ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
•ร่วมศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ร่วมจัดทำโครงการและแผนงานด้านการค้า การลงทุน การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
•จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เงินเดือนตามแต่ตกลง
2.การลาหยุดทุกกรณี : ตามที่บริษัทพิจารณาภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกงานนั้น วันและเวลาเข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัท