3 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
•เข้าพบลูกค้าเพื่อประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
•สร้างสรรค์และเขียนโครงการเพื่อเสนองานต่อลูกค้า
•จัดทำแผนงานและควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
•ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ
•บริหารจัดการงบประมาณโครงการตามแผนงานที่กำหนด
•จัดทำข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เงินเดือนตามแต่ตกลง
2.การลาหยุดทุกกรณี : ตามที่บริษัทพิจารณาภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกงานนั้น วันและเวลาเข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัท