1 อัตรา
15,000 บาท
28 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

- ให้คำปรึกษา และติดตามการเรียนของผู้เรียน อย่างใกล้ชิด และได้รับความนับถือเหมือนกับอาจารย์ผู้สอนคนไทย และอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มาจากอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย จากนักเรียนหลายพันคน
- ให้กำลังใจและแนะแนวผู้เรียนในการเข้าเรียน และพัฒนาทักษะ โดยมัลติมีเดียมากกว่า 300 บทเรียน อีกทั้งสื่อเสริม ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองง่ายขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในชั้นเรียนออนไลน์
- มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการบริการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนอย่างเต็มที่ และสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
- ติดตามผลการเรียน โดยการใช้ P.I.E.L.E. ซึ่งคือรูปแบบวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นทักษะ การฝึกฝน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน การเข้าเรียน และทำแบบทดสอบหลังการเรียน ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนที่ใช้ในเอเชียตัะวันออกเฉียใต้ และสหรัฐอเมริกา โดยผู้เรียนจำนวนมาก มีความมั่นใจในการพูด มากขึ้นหลังจาก 3 เดือนที่ได้เรียนด้วยระบบนี้
- ปฏิบัติงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ (และวันเสาร์ตามมอบหมาย)
9.00-12.00 น. และ 14.00-19.00 น.
วันเสาร์ คิดเป็นค่าล่วงเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สัญชาติไทย
อายุระวห่าง 22-35 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
หากมีประสบการณ์ทางด้านบริการลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ หรือสอนพิเศษมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รักการบริการ ; ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และสามารถจัดสรรเวลาทำงานด้วยตนเองได้
มีทักษะในการต่อรอง และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และ ชอบความท้าทาย รักการเรียนรู้ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันเสาร์ได้ (หากได้รับมอบหมาย)
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สามารถใช้ Microsoft word, Excel และ Powerpoint ได้

สวัสดิการ :

Have a chance to be leader/manager
Evaluate 2 times per year (on January and July)
Overtime x2 *
Car&Bike allowance
Housing allowance
Travelling allowance
Lunch allowance
Overtime food allowance
Training programme for new staff
Company Trip
Internal trip ( Department)
Monthly activity
Vacation leave/ annual leave
Football club
Have a chance to work aboard*
Plane ticket fee*
Visa fee*

- These above benefit(*) depends on the abilities of candidate and job requirements