เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ภาคสนาม) ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
หลายอัตรา
ตามตกลง
21 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23-30 ปี
วุฒิปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (มีรถบริการ)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
รักในการบริการให้เกษตรกร หรือชาวไร่ ชาวนา
เคยผ่านงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- - -