1 อัตรา
ตามตกลง
1 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 23-30 ปี
จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรม สิ่แวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เคยผ่านงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสหากรรมขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี, บุลิกภาพดี
มีทักษะการเป็นผู้นำ

สวัสดิการ :

- - -