ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

• ให้คำปรึกษาเรื่องบ้านในช่วงหลังการขาย • วางแผนและจัดระบบการดำเนินการเข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยของลูกค้า • บริหารคุณภาพและประสบการณ์ในการซ่อมที่พักอาศัยของลูกบ้าน • พิจารณาและรายงานค่าใช้จ่ายงานซ่อมที่เกิดขึ้นจริง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามโครงการ

• ตรวจสอบแผนการก่อสร้างภาพรวมของโครงการ (Construction Plan) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษางานก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ และเสนอแนะการปรับแก้ให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลากับข้อตกลงเรื่องเวลาในการก่อสร้างจุดก่อสร้างสำคัญต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม โดยเฉพาะส่วนที่อยู่นอกเหนือการบริหารของที่ปรึกษางานก่อสร้าง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ • ดูแลคุณภาพผลิตภ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

• วางแผน ควบคุม และดูแลการงานซ่อมให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (Repairing & Maintenance Standard) • จัดเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับการบริการงานซ่อมและปฏิบัติการทันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Manpower Management) • พัฒนาและผลักดันบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ, ความรู้คว…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

- เข้าตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมตามแผนงานที่วางไว้ - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมจากระบบ และ ผลการตรวจคุณภาพงานซ่อมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพงานซ่อม เช่น ประเภทงานซ่อมที่เกิดขึ้นบ่อย และ งานซ่อมที่เกิดซ้ำจุดเดิม เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

- เข้าตรวจงานซ่อมเปรียบเทียบกับระบบตามแผนการตรวจ - รายงานผลการตรวจสอบงานซ่อม พร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น เอกสารที่ใช้ประเมินงานซ่อม งานซ่อมที่ไม่เป็นไปตามมาตราฐาน และความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการดำเนินงานซ่อม

เงินเดือน: 28,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ดูแบบเขียนแบบถอด BOQ -คุมงานโครงการต่าง ๆ -ประสานงานกับทีมวิศวกรของลูกค้า -ตอบคำถาม เขียนเบบและคำนวณ วัสดุและมูลค่างาน -จัดวาง schedule งานและควบคุมพร้อมตรวจสอบ ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งวัสดุที่ใช้และระยะเวลา -ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด -ควบคุมการทำงานของ Suppliers

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

ควบคุม-ดูแลและแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง วางแผนงานให้การทำงานเสร็จตามวันที่กำหนด ควบคุมปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละไซท์งาน ประสานงานกับหัวหน้าทั่วไป รับผิดชอบงานเอกสารและค่าใช้จ่ายของแต่ละไซท์งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

พนักงานควบคุมคุณภาพ ( ประจำPlant ปูน) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

Technician / ช่างเทคนิค ( ประจำ Plant ปูน)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ควบคุมงานก่อสร้าง