ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 442 อาคารเบทเตอร์เวย์ ถ.รามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ควบคุมดูแลงานด้านงานโยธา, ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองเมาะลำใย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

บริหารทีมงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการดำเนินไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด มีความถูกต้องตามแบบแปลน และหลักวิศวกรรมการก่อสร้างที่ดี รวมทั้งได้คุณภาพงานที่มีมาตรฐาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศนนทบุรี

ออกแบบพื้นPostTension เคลียร์แบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศนนทบุรี

ควบคุมการติดตั้งหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

• วางแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ของ BU ให้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นภายใต้บทบาทหน้าที่ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ BU และเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ (Career Path) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Index) และลักษณะการทำงานของบุคลากร BU • กำหนดหรือทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) สำหรับพนักงาน BU ในแต่ละตำแหน่ง เพื่อใช้เป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน (คลอง 7) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ศูนย์ฝึกนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแรงงานภาคเกษตรกรรม หรือแรงงานที่ยังไม่มีฝีมือ และต้องเข้ามาทำงานในสายงานก่อสร้าง เช่น งานสี งานเชื่อม งานกระเบื้อง งานปูน เป็นต้น ศูนย์ฝึกจะมีหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานเหล่านี้เพื่อรองรับการทำงานของทางบริษัทฯ โดยจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบดังนี้ 1. บริหารงานในศูนย์ฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสายงานก่อสร้าง 2. ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ในการฝึกอบรม เพื่อให้แรงงานสามารถปฏิบัติง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามโครงการต่างๆ ของทางบริษัทฯ (สามารถเลือกปฏิบัติงานใกล้ที่พักได้)

ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน โดยควบคุมความถูกต้องทางกระบวนการและดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และกำลังคนผู้รับเหมา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการ (สามารถเลือกปฏิบัติงานในโครงการที่ใกล้ที่พักอาศัยได้)

- เป็นตัวแทน AP และผู้ให้คำปรึกษาเรื่องบ้านในช่วงหลังการขาย - เป็นผู้วางแผนและจัดระบบการดำเนินการเข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยของลูกค้า - เป็นผู้บริหารคุณภาพและประสบการณ์ในการซ่อมที่พักอาศัยของลูกบ้าน - เป็นผู้พิจารณาและรายงานค่าใช้จ่ายงานซ่อมที่เกิดขึ้นจริง - เป็นผู้สั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากระดับโครงการสู่ระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

• จัดทำหลักสูตร และ แผนการอบรมประจำปี • วิเคราะห์และประเมิน ประสิทธิภาพการอบรม เพื่อนำผลไปปรับปรุงหลักสูตร • ควบคุมและติดตามผลการอบรมให้ได้ตามแผน • วิเคราะห์ความต้องการหลักสูตรการอบรม • อบรม และ ทำการทำสอบพนักงานเพื่อนำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ ชั้น 18 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และ BTS / MRT อโศก)

• จัดทำและปรับปรุง Standard งานซ่อม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • จัดทำหลักสูตรสำหรับพนักงาน ทั้งงานด้านเทคนิคงานซ่อม และ บริการ • ประสานงานจัดหาสถานที่และหน่วยงานในการจัดฝึกอบรม • อบรม และ ทำการทดสอบพนักงานเพื่อนำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ • จัดทำเอกสารการผ่านการฝึกอบรม