ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 77 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย 2. ปฏิบัติงานวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดทำรายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย และดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ 4. จัดทำรายงานผลการทดสอบ วิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสนอต่อผู้บริหาร 5. ดำเนินการวิเคราะห์ จัดระบบ และพัฒนาระบบงานการผลิต 6. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัยและการผลิต ตลอดจนดูแลความเป็นร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง

- ให้บริการแก่ลูกค้าและประสานงานด้านกิจกรรมการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ - ดูแลงานเอกสาร งานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง

- ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ - ศึกษารายละเอียดต่างๆ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยละเอียดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - การพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง - การควบคุมปริมาณสินค้าในคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเสนอขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง

- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง