ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

พัฒนาสูตรตัวอย่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 25 หมู่ 7 ซอยอบต ถนนวัดเสด็จสายเก่า ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

1 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ,เคมี,จุลินทรีย์ 2 จัดทำและสรุปผลการดำเนินงานประจำวันภายในแผนกให้กับหัวหน้างานรับทราบ 3 ทดสอบวัตถุดิบ ของ Suppier รายใหม่ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาถูกมาใช้ในกระบวนการผลิต 4 ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ และหาสาเหตุการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต ร่วมกับหัว…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ทำการเบิกอุปกรณ์สำหรับการทำงานภายในแต่ละวันให้เพียงพอต่อกำลังการผลิต - จัดสรรกำลังคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทำงานในแต่ละสวนให้เหมาะสม ให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างถุกต้องและปลอดภัย - ดุแลเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย - ทำการสอนและฝึกงานให้กับพนักงานใหม่ที่เข้าปฎิบัติงาน - ดูแลรับผิดชอบพ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ควบคุมดูแลพนักงานคลังสินค้าในการรับและการเก็บรักษาการจ่ายสินค้า รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบเอกสารการรับเข้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ - ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับแผนกจัดซื้อและแผนกบัญชีในการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลตรวจเช็คชื่อสินค้า จำนวนสินค้า การรับสินค้าให้ตรงกับใบส่งสินค้าทุกรายการด้วย ระบบ one world - ควบคุมดูแลการตรวจเช็…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ควบคุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดเตรียม ควบคุมสูตรการทดลอง และสรุปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสูตร Specification เพื่อใช้ในฝ่ายต่าง ๆ - วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลัง - หาวิธีลด Cost ของผลิตภัณฑ์ตัวเดิม - อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 60/2 หมู่7 ถนน เพชรเกษม 122 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน

ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามspec ของสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

• Conduct auditing and training to both local and oversea customers. • Support sale team in quoting and presenting to the potential customer. • Support the existing customers for technical information. • Support the technical team for business development.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

ให้ความรู้ด้านโภชนาการ กับนักกีฬา และผู้ออกกำลังกาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เก็บตัวอย่างขนม เครื่องดื่ม ตรวจสอบคุณภาพขนม และเครื่องดื่ม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ซอย 101

-present company products to the food industrial