ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 192 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ พระราม3

ติดต่อประสานงาน บริหารการประชุม การติดตามงาน รวมบรวมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 14 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

•ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร •ดูแล และต้อนรับผู้มาติดต่อ •จัดทำเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย •ดูแลโครงการต่าง ๆ ที่ออกโดยผู้บริหาร •งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท

เลขานุการ ติดต่อประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเวลโกร์

ดูแลงานเกี่ยวกับเลขานุการ ดูแลงานที่เกี่ยวกับรายงานการประชุม ต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทอาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา ประจำที่นิคมเวลโกลว์

- Provide overall secretarial functions to the President. - Ensure effective preparing for all related administration works such as air ticket booking, mailing, e-mail correspondence, meeting arrangement. -Ensure effective coordination for internal and external meeting. - Prepare and summarize all related documents for the management meeting, presentation, minutes of meeting, summary report. -…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: INTREOPTO CO.,LTD

- ดูแลเอกสารงานบริหาร - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ดูแลเรื่องการประชุม - ติดตามงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-งานประจำ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อาคาร 33 จำกัด

หน้าที่หลัก -รับใบร้องขอแก้ไขเอกสาร , ลงบันทึกในสมุดควบคุม , ดำเนินการแก้ไขเอกสารตามที่ร้องขอ -จัดทำสำเนาและแจกจ่ายพร้อมปรับปรุงข้อมูลใน Master List , และ Holders List -จัดเก็บบันทึก , ตรวจสอบอายุของบันทึก -ควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับใบ CAR -จัดทำรายงานประจำเดือน , จัดเตรียมเอกสารการประชุม Management Review หน้าที่รอง -สรุปผลการดำเนินงานของแผนกประจำเดือน -อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจา…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อาคาร 33 จำกัด

หน้าที่หลัก - จัดการงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับ Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - จดบันทึก และจัดทำบันทึกการประชุม หน้าที่รอง - ติดตามผลการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับงานประจำในตำแหน่งเลขานุการ/ธุรการ สถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ • สัญชาติไทย • มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้,มีการวางแผนการจัดการที่ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ • มีความคิดเชิงบวก,ควบคุมสถานการณ์ได้,กระตือรือร้น คล่องแคล่ว,มีใจรักบริการ หน้าที่…