ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 322 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (แยกแรก ขวามือ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

-สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารของแผนกบุคลทั้งหมด -ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ทำงานเดือน -งานธรุการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

- ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลการเสนอขออนุมัติต่างๆ - การจัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

-จัดทำค่าจ้างเงินเดือน -สรรหาพนักงานให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทฯ -จัดกิจกรรมของบริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด

1. ควบคุมดูแลงานด้านระเบียบข้อบังคับพนักงาน 2. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน 3. ประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมภายในบริษัท 4. จัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5. ดูแลรับผิดชอบเงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 25

สรรหาว่าจ้างบุคลากร งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร พัฒนาบุคคล ฝึกอบรม ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อตกลงการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน งานวางแผนกำลังคน

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: Freelancer

· ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์ · ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน · สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ทำงาน: ที่บ้านหรือสถานที่ที่อินเตอร์เน็ตค่อนข้างเสถียร

ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาแปลบทเรียนให้กับผู้เรียนระหว่างสอนออนไลน์ ฝึกฝนการสนทนากับนักเรียนชาวไทยในคาบเรียนสนทนา มีจิตวิทยา หรือ วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

ดูแลกฏระเบียบของพนักงาน จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.บริหารงานในฝ่ายบุคคล-ธุรการ โดยการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานให้ส่วนการอบรม สรรหา ว่าจ้าง-เงินเดือน-ธุรการ และความปลอดภัยในการทำงานฯ 2.ดำเนินการมอบหมาย-สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและธุรการ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไข กรณีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 4.ให้การส่งเสริ…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. งานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. งานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา 4. งานด้านทุนเพื่อการพัฒนา 5. งานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 6. งานด้านการลาเพื่อการพัฒนา 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย