ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 283 รายการ

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- กระทบยอดซื้อกับรายการรับเข้าสต๊อก - ตรวจสอบใบเบิกและใบส่งสินค้า - จัดทำรายงานต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จ - จัดทำรายงาน สินค้าระหว่างที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายการสินทรัพย์บริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ควบคุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดเตรียม ควบคุมสูตรการทดลอง และสรุปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสูตร Specification เพื่อใช้ในฝ่ายต่าง ๆ - วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลัง - หาวิธีลด Cost ของผลิตภัณฑ์ตัวเดิม - อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสมุทรสาคร

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวทางที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำหนด 2. ทำการทดลองและทดสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. จัดทำเอกสารระบบ GMP/ HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสมุทรสาคร

1. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต ในการดูแล ควบคุม การผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. แก้ปัญหางานที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 3. จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆที่ทางบริษัทฯจัดทำขึ้น 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

QC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพรชเกษม 124 อ้อมน้อย

การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพชรเกษม 124

Production Planning (วางแผนการผลิต) นำข้อมูลการผลิตจริงที่ได้จาก รายงานของ Production Control มาวิเคราะห์และวางแผน เพื่อกำหนดแผนการผลิตรายวัน รายเดือน รายปี ให้เป็นไปตามแผนการขาย วางแผนการสั่งซื้อ และการนำเข้า วัตถุดืบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต วางแผนแรงงานในการผลิต ปัจจัยที่ใช้ (น้ำ ไฟ พลังงานต่างๆ) วัน เวลาที่ใช้ผลิต product แต่ละรายการ วางแผนการจัดส่ง product ตามแผนการขาย กำหนดงบประมาณสำหรับห…

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เพรชเกษม 124 อ้อมน้อย

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการเช็คคุณภาพของสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8/1-2 หมู่5 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง

- ทำสต๊อคสินค้า (เน้น) -เบิก-จ่ายสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8/1-2 หมู่5 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร - ตรวจบิลซื้อขายแต่ละวัน,จัดเก็บเข้าแฟ้ม - ทำวางบิลลูกหนี้,ตามหนี้,เปิดใบเสร็จไปเก็บหนี้ - รับวางบิล,ทำเช็คจ่าย,จ่ายเช็ค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8/1-2 หมู่5 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง

- เพศชาย - ระดับ ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - สามารถใช้โปรแกรมประเภท CAD ได้ และ SKETCHUP ได้ (ถ้าใช้ CAD ไทย ได้จะพิจารณาก่อน) - สามารถเขียนแบบได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และเขียนมือบนกระดาษ,พิมพ์เขียว ได้ - มีความรู้เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะพิจารณาก่อน - มีที่พักอาศัยใกล้กับโรงงาน และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง จะพิจารณาก่อน - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในบางกรณีที่จำเป็นจะพิ…