ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 62 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

รายละเอียดงาน • ดูแล จัดการ ควบคุมการทำงานของคนงาน ประจำโกดังสินค้าบางประกง • ตรวจเช็คสินค้าที่จะจัดส่งให้ได้อย่างถูกต้องตรงตามรายการ และใช้เวลาการโหลดงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้จัดส่งได้ตรงเวลา ตามตารางการจัดส่งในแต่ละวัน • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ถุกต้องแม่นยำ • ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการทำงานของโกดังสินค้า • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

Responsible for warehouse all activities including receiving goods, inventory, associated records, delivery, planning of manpower, assigning and controlling WH employees daily work. The monitoring, control, checking of all warehouse activities to ensure they are well operated and all WH employees are doing all the tasks correctly, as well providing assistance to the Warehouse manager. รายละเอีย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.Control costs work in accordance with company. 2.Report summarizes the progress of the work to supervisors acknowledged. 3.To cooperate in the activities of the company.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.ลงบันทึก วิธีการแก้ไขและระยะเวลาในการซ่อม Die 2.จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์หลังเลิกใช้งาน 3.ควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท 4.แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งติดตามผลโดยตลอด 5.ดูแลระบบต่างๆ ภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.จัดเตรียมงานเรื่อง DIE,MC,JIG ในส่วนของงานใหม่ให้ทันกับแผนที่ทางบริษัทฯได้เตรียมไว้ 2.สรุปรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3.ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 4.ติดตามผล และทบทวนแผนงาน ที่ถูกดำเนินการแล้ว เพื่อประเมินผล 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.ควบคุมดูแลอัตราการมาทำงาน ของพนักงานในหน่วยงานให้อยู่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.วางแผนระยะสั้น, ระยะยาว, จัดสรรแบ่งงานและสั่งการในงานที่ทางหน่วยงานได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้องและเสร็จทันเวลาที่กำหนด 3.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 4.สรุปรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 5.ควบคุมดูแลระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO TS/16949

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.ควบคุมดูแลอัตราการมาทำงาน ของพนักงานในหน่วยงานให้อยู่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.วางแผนระยะสั้น, ระยะยาว, จัดสรรแบ่งงานและสั่งการในงานที่ทางหน่วยงานได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้องและเสร็จทันเวลาที่กำหนด 3.รวบรวมข้อมูลของปัญหาที่พบ และวางแผนในการดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุน 4.สรุปรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 5.ควบคุมดูแลระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO TS/16949

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทอาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา ประจำที่นิคมเวลโกลว์

- Provide overall secretarial functions to the President. - Ensure effective preparing for all related administration works such as air ticket booking, mailing, e-mail correspondence, meeting arrangement. -Ensure effective coordination for internal and external meeting. - Prepare and summarize all related documents for the management meeting, presentation, minutes of meeting, summary report. -…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีความรู้ด้าน มาตรฐาน QC ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า วางแผนการทำงานและจัดทำพาเลทตามจำนวนยอดสั่งซื้อ รายงานผลการผลิตและผลตรวจสอบ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 23 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

1.) ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี 3.) ทำเอกสารจ่ายเช็คประจำเดือน 4.) จัดเก็บเอกสาร และบันทึกบัญชีประจำเดือนด้วยระบบบัญชีสำเร็จรูป (ERP) 6.) ติดต่อประสานงานหน่วยงาน 7.) ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30