ประเภทงาน

แสดง 11- 14 จาก 14 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

- ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำวัน และ ในช่วง Shutdown ตามแผน PM และใบแจ้งPM ให้ได้ตามแผนที่กำหนด - ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ภายใต้ความความปลอดภัย,อาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงานซ่อม,ติดตั้ง,พัฒนา/ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำวันและในช่วง Shutdown ตามใบแจ้งซ่อมและตามแผนงาน Shut Down ให้ได้ตามแผนที่กำหนด - ประสานงานกับหน่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

1.งานดูแลระบบผลิตน้ำ ตามหน้าที่ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายผลิต 2.งานดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงระบบ Instrument ให้ใช้งานได้เป็นปกติ ประจำกะ 3.งานตรวจสอบบริเวณโดยรอบบ่อ Cและบันทึกระดับน้ำที่บ่อ C ประจำกะ 4.งาน ISO , 5 ส , ความปลอดภัย 5.งานเสนอแนะ ปรับปรุง และประชุม 6.งานจัดทำรายการ เอกสาร บันทึก รายงาน - ใบ Check List…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

- ตรวจสอบและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลประจำปี - ประสานงานกับหน.หน่วยเครื่องกลบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล - ประเมินผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลประจำเดือน เทียบกับแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล นำเสนอผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ / ปรับปรุงแนวทาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

- ตรวจสอบและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี - ประสานงานกับหน.หน่วยไฟฟ้าบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประเมินผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน เทียบกับแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า นำเสนอผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ / ปรับปรุงแนวทาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า