ประเภทงาน

แสดง 121- 130 จาก 725 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น Analyst Meeting, Company visit, Roadshow เป็นต้น รวมทั้งจัดเอกสารนำเสนอผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ 3.ประสานงานและจัดเตรียมรายงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1. รับผิดชอบด้านการขาย และการนำเสนอ 2. ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1.ขับรถส่งทีมขาย ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด 2.ติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 3.รับผิดชอบเกี่ยวกับรถ และอุปกรณ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้บริการด้านติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยขับรถของบริษัทไปกับทีมงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1. รับผิดชอบด้านการขาย และการนำเสนอ 2. ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1. บริหารทีมขาย / สรรหาและสร้างทีมขาย 2. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและผลงานของลูกทีม(พนักงานขาย)ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. รับผิดชอบบริหารเป้าหมาย กระตุ้นทีม/บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

1. ดูเเลด้านการเงิน เช่นการรับเงิน การกระทบยอดรายงาน 2. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 3. จัดทำประมาณการการใช้เงินสดในอนาคต 4. ดำเนินการติดต่อกับทางธนาคาร 5. รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางธนาคารเพื่อพิจารณาใช้กับทางบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

1.ทำหน้าที่แทนหัวหน้าทีมขายโดยช่วยงานเอกสารต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 2.เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าทีมขาย ตามวาระที่ผู้บังคับบัญชาระบุ 3.ออกตลาดกับทีมขาย เพื่อติดตามวิธีการทำงาน ( แต่ไม่เน้นเดินขาย) 4.อธิบายการใช้งานของเครื่องกรองน้ำหลังการติดตั้ง พร้อมอธิบายเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 5.สามารถขายเข้ายอดได้ โดยได้รับผลตอบแทนเหมือนกับหัวหน้าทีมขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

1.จัดทำแผนงานของบริษัทรวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 2. จัดทำงบประมาณของบริษัท 3. จัดทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ดูแลฐานลูกค้าต่อเนื่อง ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบ