ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 188 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 50 ม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

เขียนแบบงานโครงสร้าง และเดินระบบ หรือตามที่ได้รับหมอบหมาย ประมาณราคางานโครงการต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบริษํท ไทยโทเร ( นครปฐม )

1. การรับ-จัดเก็บ-จ่าย-จัดส่งสินค้า และควบคุมการตรวจนับสินค้าประจำวัน-ประจำเดือน พร้อมทั้งรวบรวมชุดเอกสารส่งบัญชี 2. ข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูล INVENTORY

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

-ทำการวางแผนคำนวณการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

รับผิดชอบงานด้านออกแบบระบบ, ควบคุม และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

-ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ และปิดงบทดลอง งบการเงินและงบดุล -bank reconcile และ GL reconcile -ตรวจสอบเอกสาร ติดตามเอกสาร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย -บันทึกภาษี ณ. ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารทางด้านจ่าย และการตั้งหนี้ -ตรวจสอบเอกสารทางด้านลูกหนี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

-ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลระบบเครื่องทำความเย็นในกระบวนการผลิตและคลังสินค้าทั้งระบบ -งานอื่น ๆ ตามความสามารถ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบส่งผู้บริหาร โดยเน้นการทำงาน ไปที่การตรวจสอบ และป้องกัน หรือค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

• Leading the plant in establishing and maintaining high levels of quality within its production line through effective initiation of root cause analysis, corrective actions, statistical process control, in process and final inspections, quality plans and overall quality initiatives. • Analysing and reporting on customer complaints and liaising with the Production, Supply Chain and Sales…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

- รับผิดชอบในการบริหารและวางแผนทางการตลาด เพื่อผลักดันให้สินค้ากลุ่มอาหารปรุงสุก แช่แข็งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลกำไรที่เหมาะสม โดยเน้นการดูแลเรื่องคุณภาพ ความต่อเนื่องของสินค้า และราคาที่แข่งขันได้เป็นหลัก - วิเคราะห์ ข้อมูลด้านลูกค้า สภาวะตลาดตลอดจนการเจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้ Benefit ในการ Support ลูกค้าให้ได้มากที่สุด - สร้างความเชื่อมั่นให้กับ Supplier ในการบ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

- ควบคุม และบริหารกระบวนการผลิต, คำนวณต้นทุน วัตถุดิบ, อัตรากำลังการผลิต ประจำวันให้เป็นไปตามที่กำหนด (ทั้งคุณภาพ และจำนวนการผลิตตามที่วางแผนไว้) ให้ทันเวลาต่อการส่งมอบ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ไม่ให้เกิดการสูญเสีย (เวลา, วัตถุดิบ, เครื่องจักร) - ดูแลระบบบริหารจัดการภายใน และการประสานงานระหว่างแผนกให้เกิดประสิทธิภาพ - วางแผนอัตรากำลังบุคลากรในฝ่ายให้เพียงพอต่อกำลังการผลิตได้อย่างมีป…