ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 188 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 24 หมู่ที่ 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-420-3992

-จัดเก็บและดูแลรักษาสินค้า วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งติดป้ายบ่งชี้สถาณะ -ทำการรับวัสดุตามใบสั่งซื้อ เช็คจำนวนและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าสต๊อก -เบิก-จ่าย วัสดุตามใบเบิกจ่าย และทำการตัดสต๊อกเพื่อให้ตรงกับยอดสต๊อกจริง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control ) และงานด้าน GMP, ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสินค้าออก การรับคืน การส่งสินค้าเข้า 3. ควบคุมดูแลการจัดวาง หรือการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ 4. ตรวจเช็คความถูกต้องสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เพื่อเปรียบเทียบ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1.พิจารณาและคัดเลือกผู้ขายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคุณภาพ 2.สั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามแผนการการสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องของกำหนดวันเข้าของสินค้า คุณภาพของสินค้า 3. ติดตามผลการสั่งซื้อว่า supplier ได้รับใบสั่งซื้อหรือไม่และแจ้งกำหนดวันของเข้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ติดตามดูสินค้าที่ทำการสั่งซื้อที่เข้ามาทุกครั้งตรวจดูความถูกต้องลักษณะของสินค้าตรงตามสเปคหรือไม่ 5.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าใหม่เพื่อพู…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1.งานสรรหา พนักงานรายวัน 2.งานต่างด้าว , จัดทำเอกสารรายงานตัว 90 วัน ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Pass sport และ ต่ออายุ Visa ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย 3.จัดทำค่าแรงค่าจ้าง พนักงานรายวัน 4.ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมง OT. ของพนักงานรายวัน 5.ทำต้นทุนค่าแรงประจำวัน 6.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 7.งานสวัสดิการต่างๆ 8.งานจัดซื้อของประจำโรงงาน 9.งานรับรอง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายบริหารคลังสินค้า 2. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายกระจายสินค้าของแผนกคลังสินค้า 3. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญา 4. เรียนรู้ระบบและโปรแกรมต่างๆ ที่มาช่วยในการทำงาน 5.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 6. ติดต่อลูกค้าและกำหนดราคาค่าบริการของลูกค้าแต่ละราย 7.พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ซ่อมเชิงป้องกัน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน 2. ซ่อม Breakdown - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ตามกำหนด 3. ซ่อมทั่วไป - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้เสร็จทันตามกำหนด 4. ทำการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรตามที่กำหนด 5. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง 6. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. งานโครงการซ่อมสร้าง ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่างๆ 2. รวบรวมและจัดเก็บเครื่องจักรตามที่กำหนด 3. ประสานงาน/ประเมินการจัดหาเครื่องจักรใหม่ๆ 4. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง 5. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ จัดทำเอกสารและประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ควบคุม อนุมัติแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ในส่วน Preventive Maintenance และBreakdown&Project 2. ควบคุม อนุมัติแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี และตรวจสอบให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 3. ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย รวมถึงประสานงาน หรือการวางแผน 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของแผนกคลังสินค้า 3. ยื่นแบบภาษี ภงด. 3, 53 ภพ.30 , ภงด. 50, 51 4. ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง และปิดบัญชีให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 5. จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน 6. วิเคราะห์รายการบัญชีรายเดือน 7. จัดทำ หัก ณ ที่จ่าย 8. ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป 9. ทำจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10. กระทบยอดลูกหนี้ 11. ตั้งรับสินค้าเข้าระ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร 2. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3. วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม 4. วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว 5. กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน 6. พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน 7. สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น 8. กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์ 9. ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ 10. ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ…