ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 523 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียด งานย้ายสินค้าเข้าช่อง Loading bay ตามจำนวนที่ระบุในระบบ ตลอดจนดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.ทำการย้ายสินค้าที่รถ EFL/RT ยกวางไว้หน้าชั้น (Bay) เข้าช่อง Loading bay ตามวิธีที่กำหนดและจำนวนที่ระบุตาม Transfer Order เพื่อจ่ายสินค้าครบและถูกต้องตามจำนวน 2.ตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้งที่รั…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียดงาน รับสินค้าเข้าช่องจัดเศษ จัดจ่ายสินค้าที่เป็นเศษให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ดูแลสินค้าที่อยู่ในช่องจัดเศษให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่าย ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.จัดสินค้าที่จ่ายให้ลูกค้าเป็นเศษ ตามรุ่น, จำนวน, Batch(วันที่) ที่ระบุในใบ Pick 2.ตรวจเช็คสินค้าที่เข้าไปในพื้นที่จัดเศษ ทั้งเรื่องจำนวนและสภาพสินค้า 3.ปัดฝุ่นทำความสะอาดสินค้าเมื่อรับเข้าช่องจัดเศษ 4.คัดแยกสินค้าที…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียดงาน ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน พร้อมจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียดงาน ควบคุมการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับ จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเก็บให้ถูกต้อง ควบคุม Stock Pallet และคัดแยกสภาพ ดี-เสีย ให้ชัดเจน พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และระเบียบข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 28 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- รับใบขออัตรากำลังพนักงาน นำเสนอพิจารณาอนุมัติ - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - นัดสัมภาษณ์บุคลากรที่มาสมัครงานไว้ส่งไปให้แผนกที่เกี่ยวข้องที่ร้องขออัตรากำลัง - นัดวันเริ่มงานและทำสัญญาว่าจ้าง - ปฐมนิเทศเบื้องต้นก่อนเข้าทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ทำงานในไลน์ผลิต สามารถยกน้ำท้ายไลน์ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1. ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจสอบ (สามารถใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้) 2. จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4. จัดทำรายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกประจำเดือน ประจำปี ของบริษัท รายงานต่อหัวหน้างาน และแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขนสินค้า หรือเอกสา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในบริษัท / โรงงาน ทั้งในด้านเครื่องกลและไฟฟ้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงประจำปีในสายการผลิต 3. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแลงานซ่อมบำรุงกรณีเครื่องจักรชำรุดเสียหาย 5. ออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย…

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 25 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 50/1030 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ฝ่ายผลิต ใช้ HOTAIR , หัวแร้งได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สุงสุด จัดเก็บสินค้าให้ในคลังให้มีระบบ ฯลฯ