ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 523 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- รับผิดชอบดูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ทำประวัติ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,รายงานผลการทำงาน,งานแจ้งซ่อมทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานเป็นครูหอพักชายด้วย โดยมีที่พักให้ฟรีและมีค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับหน้าที่ครูหอพัก) วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยรับสมัครในเดือนธันวาคม 2560 และพร้อมทำงาน ตั้งแต่ กลางเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

1ออกแบบชิ้นงาน 2วางระบบงานและวางแผนการทำงาน เพื่อให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TECHNICAL DATA ของงาน 4ควบคุม ดูแล ตรวจตรา และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5ลงบันทึกการสิ้นสุดการปฏิบัติงานใน JOB นั้นๆ 6ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลกับแผนกอื่นๆ 7ทบทวน นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน แ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปทุมธานี

1 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ต่อนายจ้าง …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด

1.ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวนและคุณภาพในการผลิต 2.ควบคุมดูแลเครื่องจักรและเครื่องมือในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อย 3.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- ทำหน้าที่ออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล - ทำบันทึกบัญชีในระบบ SAP - ช่วยเหลืองานในแผนกบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 25 หมู่ 7 ซอยอบต ถนนวัดเสด็จสายเก่า ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

1 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ,เคมี,จุลินทรีย์ 2 จัดทำและสรุปผลการดำเนินงานประจำวันภายในแผนกให้กับหัวหน้างานรับทราบ 3 ทดสอบวัตถุดิบ ของ Suppier รายใหม่ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาถูกมาใช้ในกระบวนการผลิต 4 ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ และหาสาเหตุการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต ร่วมกับหัว…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามโคก จ.ปทุมธานี

รับผิดชอบประสานงานระหว่างพนักงานขับรถและลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ ดูแลพนักงานขับรถให้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามกำหนด

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 9 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.กรุงเทพย์น้ำทิพย์

ผลิตงานตามคำสั่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด

-ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาไปยังสถานที่ต่างๆให้ทันตามเวลาที่กำหนด ด้วยความปลอดภัย -ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎบัติหน้าที่ -ขับรถตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด