ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 38 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.สามารถเขียนโปรแกรมต่างๆได้ 2.สามารถควบคุม ดูแล และจัดการวางแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 3.สามารถควบคุม ดูแล และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในบริษัท 4.ควบคุม ดูแล และ Update antivirus 5.ควบคุม ดูแล และ Backup ข้อมูล Sql Server ของโปรแกรม Bc Account 6.ควบคุม ดูแล Mail Server ของบริษัทได้ 7.ดูแลระบบ Network ทั้งหมด 8.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.ดำเนินการตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า 2.ดำเนินการติดตามและตรวจเช็ค เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแผนงานซ่อมบำรุง 3.ตรวจสอบและดำเนินการตามการแจ้งซ่อม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอนตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 5.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ควบคุมดูแลการเดินเครื่องติดฉลาก ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนเดินเครื่อง ดูแลการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในขณะบรรจุสินค้า ดูแลควบคุม จัดส่งงานให้พนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกวัสดุ ตรวจนับและตรวจสินค้าเข้า Stock ลงรายการรับเข้าและจ่ายออก Bincard ติดตามและตรวจเช็คซากประจำวัน ตรวจสอบยอดคงเหลือ เช็คสต๊อกประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจรับและตรวจนับสินค้า ร่วมกับใบกำกับภาษี ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ คีย์ข้อมูลรับเข้าในโปรแกรม จัดทำใบตรวจรับสินค้า จ่ายสินค้า บันทึกใบนำส่งเอกสาร เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตว่าน ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานซ่อม ตรวจสอบและเสนอขอสั่งซื้อ กรณีไม่มีของในสต๊อก จัดเตรียมให้มีอะไหล่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักรต่าง ๆ เครื่องลงลูกสับปะรด ระบบสายพานลำเลียง เกรดเดอร์ เครื่องปอกเปลือก ติดตามตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ติดตามงานซ่อมและอะไหล่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจเช็คปริมาณและป้อนเชื้อเพลิงเตาบอยเลอร์ ดูแลทำความสะอาด และซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ดูแลการผลิตไอน้ำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ผลิตสับปะรด และว่านหางจระเข้ แปรรูป