ประเภทงาน

แสดง 1- 6 จาก 6 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.สำรวจและวางแผนอบรมประจำปีขององค์กร รวมทั้งควบคุม ติดตามให้มีการฝึกอบรม พร้อมทั้งควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.จัดทำระบบพัฒนาความสามารถ(Competency)ของพนักงานทั้งองค์กร 3.เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด 4.ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและทิศทางของบริิษัท 5.วางแผนพัฒนาระบบOJTให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจน 6.รับผิดชอบงานด้านการแรงงานสัมพันธ์แล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก(Preform)เป่าขวดน้ำ(PPT,PP,PE)ให้ได้ตามแผน 2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล็องกับนโยบายของบริษัท 4.ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบที่แข่งขันได้ 5.ดูแลและควบคุมการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 6.นำเสนอพร้อมรายงานสรุป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก(Preform) 2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้ดี 3.ดูแลแผนการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 4.สรุปรายงานและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ควบคุมดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET,PP,PE,Prefrom และฝา ให้เป็นไปตาม Spec 2.วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนผลิต และก่อนส่งมอบ 3.บริหารจัดการทีมงาน ควบคุมคุณภาพในความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสิงห์บุรี (มีที่พักให้)

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานและโรงงานสิงห์บุรี

- - -