ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงาน) 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 7. …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

1. ปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม ให้ได้ขนาดมาตรฐานที่กำหนด 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

- วางแผนงาน ,ตรวจสอบ ,ติดตาม, ควบคุมการผลิตเสาเข็มของพนักงานฝ่ายผลิต ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง และรายงานทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ตรวจสอบ,วัถุดิบสำหรับการผลิตก่อนเริ่มงาน และตรวจสอบชิ้นงานทุกครั้งก่อนเริ่มผลิต/เทชิ้นงาน และตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไพศาล อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่สระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีรับเงิน รวมถึงปฎิบัติงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 3.จัดทำควบคุมด้านทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งระบบ 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินส่วนที่ได้รับผิดชอบ 5.ตรวจสอบการยื่นแบบ ภงด.3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 6.จัดเตรียมงบการเงิน ประจำเดือน 7.ทำงาน วันจันทร์ ถึ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน อ.หนองแค จ.สระบุรี

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: มวกเหล็ก

ทำสวน ทำไร่ ดูแลต้นไม้ ดูแลสัตว์

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอมวกเหล็ก

ทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Muaklek, Saraburi

•Analyse client requirements. •Formulate and document project proposals. •Assist in functional design of client solutions. •Support project implementation.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Muaklek, Saraburi

•Detailed design and coding of custom functionality on an existing ERP system. •Provide technical consultancy to customers.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์