ประเภทงาน

แสดง 11- 13 จาก 13 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยโยนก

- สอนและรับผิดชอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย - ทำวิจัย เอกสารประกอบการเรียนการสอน และพัฒนางานสอน - ดูแลนักศึกษา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง

- ควบคุมมาตรฐานวิชาการของคณะฯ ให้เป็นไป ตามนโยบาย หลักสูตร ระเบียบ และข้อบังคับ - บริหารโครงการพร้อมงบประมาณและแผนงานปฏิบัติ งานของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมกับควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน จ.ลำปาง

ฝ่ายบัญชี