1 อัตรา
ตามตกลง
4 พฤษภาคม 2565

ลักษณะงาน

1.ดูแลระบบจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
3.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารจัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียนเพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้
4.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก และราบรื่น
5.วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
6.รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 40 ปี
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางบัญชีได้
มีความละเอียดรอบครอบในเรื่องของตัวเลขและงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องงานบัญชี

สวัสดิการ :

1.กองทุนเงินทดแทน 2.กองทุนประกันสังคม 3.เงินเกษียณอายุงาน 4.เงินช่วยเหลืองานศพ 5.เบี้ยขยัน 500บาท/เดือน 6.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทางอีเมล์ หรือ เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีประสบการณ์งานบัญชีทั้งระบบ ประสบการณ์ในสายงาน 2ปีขึ้นไป


Company Profile

88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700 02-888-3555 ต่อ 37 02-800-4502