1 อัตรา
ตามตกลง
4 พฤษภาคม 2565

ลักษณะงาน

1.งานวางแผนกำลังคน / การบริหารบุคคล (HR planning)
**วางแผนว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด และพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)
**ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบความสามารถด้วยวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงานในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

3.งานประเมินผลงาน
**ติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลทดลองงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและในส่วนผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป

4.งานแรงงานสัมพันธ์
**ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 40 ปี
มีความรุ็ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน และบริหารงานบุคคลได้ดี

สวัสดิการ :

1.กองทุนเงินทดแทน 2.กองทุนประกันสังคม 3.เงินเกษียณอายุงาน 4.เงินช่วยเหลืองานศพ 5.เบี้ยขยัน 500บาท/เดือน 6.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทางอีเมล์ หรือ เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีประสบการณ์ในสายงานด้านสรรหาและพัฒนาระบบองค์กร


Company Profile

88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700 02-888-3555 ต่อ 37 02-800-4502