1 อัตรา
ตามตกลง
25 สิงหาคม 2563

ลักษณะงาน

1. จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน , งบกระแสเงินสด
2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
3. จัดทำบัญชีต้นทุน
4. จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ เจ้าหน้าที่สรรพากร
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
เบี้ยเลี้ยง
โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง RESUME ทางอีเมล ketkanok.con@gmail.com


Company Profile

ึ7/23 ม.9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 02-102-3753
ตำแหน่งงานอื่น ๆ