2 อัตรา
ตามตกลง
23 มิถุนายน 2563

ลักษณะงาน

-ติดต่อประสานงาน /นำเสนอการขายกลุ่มสินค้าให้แก่ทางหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
-ดูแล /ให้บริการหลังการขาย /ประสานงานให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ให้ได้รับความสะดวกทั้งก่อนและหลังการขาย
-ขยายกลุ่มลูกค้าในเขตความรับผิดชอบให้มียอดซื้อต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมพี้นที่ความรับผิดชอบ
-จัดทำบันทึกการขาย/ รายงานการออกตลาด / การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาวุฒิ ปวส ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ ,การตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากจบสายคอมพิวเตอร์จะรับพิจารณาเปฺ็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ด้านงานขายในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์สำนักงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.สามารถขับรถยนต์ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้(บริษัทฯมีค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมราคาให้)
5.มีความขยัน และอดทน รวมทั้งมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6.มีความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าทั้ืงก่อนและ หลังการขายให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
7. มีความรู้พื้นฐาน /ความเข้าใจในสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร , คอมพิวเตอร์ , NoteBook , กล้องวงจรปิด ,ระบบNetwork
8,หากมีประสบการณ์ด้านงานขายกลุ่มสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน หรือ ประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9.มีทัศนคติเชิงบวกทั้งในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่

สวัสดิการ :

สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี , งานเลี้ยงประจำปี ,ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตพืนที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด :

อุบลราชธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume ผ่านทางเวปรับสมัครงาน , ส่งตรงทาง E-mail หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง(สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่)


Company Profile

198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 045-313253-5 045-313256