1 อัตรา
ตามตกลง
4 พฤษภาคม 2563

ลักษณะงาน

-ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีต้นทุน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
-จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามกำหนด จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
-จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จากรายงานทางบัญชีและยอดของธนาคารให้ตรงกัน
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น เอกสารใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
-ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
-จัดทำและปิดงบการเงิน รายเดือนและรายปี
-สรุปรายงานทางบัญชีและการเงินให้ผู้บริหาร
-จัดทำและยื่นแบบ ภพ..30, ภงด.1, 3, 53 และออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
มีทักษะด้านการคำนวณ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, สูตรฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน Excel ได้เป็นอย่างดี
มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ

สวัสดิการ :

ตามผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

L.O.C

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง resume


Company Profile

98/8 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 021147224