1 อัตรา
ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2563

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control ) และงานด้าน GMP, ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสินค้าออก การรับคืน การส่งสินค้าเข้า
3. ควบคุมดูแลการจัดวาง หรือการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
4. ตรวจเช็คความถูกต้องสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เพื่อเปรียบเทียบ กับข้อมูลทางบัญชี (ERP) ทุกวันทำการ หรือตามความเหมาะสม พร้อมสรุปผลการดำเนินงานถึงปัญหา และอุปสรรค์จากการตรวจนับ ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทุกวันทำการ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เทียบกับสินค้าให้สอดคล้องกัน พร้อมทำการรับ การโอน และจ่ายออก
6. การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง 100 % และต้องไม่มีสินค้าหมดอายุเหลือคงคลัง
7. จัดทำรายงานสรุปสินค้าเดินช้า, และรายงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. สื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรม หรือส่งเสริมนโยบาย ที่ได้รับมานำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานคลังสินค้าและขนส่ง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้เป็นอย่างดี
5. มีความเป็นผู้นำ และบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
6. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119
ตำแหน่งงานอื่น ๆ