1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. จัดทำเอกสาร Specification การตรวจรับ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้ารับจ้างผลิต และควบคุม การตรวจรับ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ควบคุม และจัดการกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่พบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
3. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการขอผลประจำปีจาก Supplier และการป้องกันแก้ไขจาก Supplier ในกรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ตรวจสอบความปลอมปนในวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง ตามวิธีและความถี่ที่กำหนด
5. ควบคุม การตรวจสอบคุณภาพ ตู้และสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศ
6. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า ในการชี้บ่งสถานะของวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง
7. ควบคุม การตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล ของพนักงาน และ GMP ในพื้นที่คลังสินค้า
8.ควบคุมการใช้ ตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานเสมอ
9. จัดทำ แก้ไข ทบทวน เอกสารระบบคุณภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนก ให้เป็นปัจจุบัน และมีใช้หน้างาน
10. อบรม สอนงาน On the job training ผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง
11. บันทึกค่าใช้จ่ายของแผนกควบคุมคุณภาพส่วนที่เกี่ยวข้อง
12. วางแผนงาน และปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
13.ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
5. มีความเป็นผู้นำ และบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119