1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR)
3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) , Customer Audit, และThird party Audit ให้มีการแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำ และสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพ
5. ควบคุมให้มีการขอและการต่ออายุการรับรองระบบคุณภาพ,เอกสารอนุญาตต่างๆของหน่วยงานราชการ, หน่วยรับรองที่เกี่ยวข้องตามกำหนด
6. บริหารงานให้บุคลากรในแผนกบริหารระบบคุณภาพ, วางแผนงาน และปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบคุณภาพอย่างน้อย 7 ปี
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร, ระบบFSSC ,Food Safety หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ ERP ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119