1 อัตรา
ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562

ลักษณะงาน

 1.รับผิดชอบทำเงินเดือนระบบ B-Plus และโปรแกรม Excel

 2.ดูแลและดึงข้อมูลการมาทำงานจาก Time Attendance

 3.จัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น พนักงานเริ่มงานใหม่,พนักงานลาออก,พนักงานผ่านการบรรจุ,พนง.ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ เป็นต้น

 4.จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน,หนังสือรับรอง และทำรายงานภาษีเงินได้(ภงด.1,ภงด.1ก)

 5.ดูแลกฏระเบียบวินัยพนักงาน การขาด ลา มา สาย ทำใบเตือน

 6.ติดต่อดำเนินการเกี่ยวประกันสังคม,สำนักงานประกันสังคม และรายงานนำส่งประกันสังคม

 7.เป็นคนกลางของบริษัท ในแจ้งเข้า แจ้งออกประกันสังคม,ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในเรื่องการติดต่อ และการใช้สิทธิประกันสังคมกับพนักงาน

 8.สรรหา รับสมัคร คัดเลือกพนักงานขององค์กร ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและแผนงานที่กำหนดไว้

 9.จัดทำ/จัดเก็บสัญญาจ้างงาน บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลาออกและเกษียณอายุของพนักงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการลงนามอนุมัติ

 10.จัดทำ/จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงาน ทะเบียนพนักงาน เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูลขององค์กร

 11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 25 - 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS office,Word,Excel,Power point)
มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR อย่างน้อย 1-2 ปี
มีทักษะด้านการสื่อสาร
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความอดทน รับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านตัวเลข
มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาพม่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. เงินเดือน / โอที / ค่าจ้างรายเหมา
2. เงินเบิกล่วงหน้า / เงินกู้ฉุกเฉิน
3. โบนัสประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี / การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประจำปี
5. เงินพิเศษในช่วงโอทีของรายเหมาชั่วโมงละ 20 บาท
6. ค่าตอบแทนการมาปฏิบัติงานดี
7. สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
10. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส / เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท / เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรคนแรกของครอบครัว / เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย / เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต / เงินช่วยเหลือทายาทกรณีพนักงานเสียชีวิต
11. วันหยุดตามประเพณี
12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
13. วันลากิจ / วันลาเพื่อคลอดบุตร / วันลาเพื่อทำหมัน / วันลาไปราชการทหาร / วันลาเพื่อไปรับราชการทหาร / วันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ / วันลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ์ / วันลาสมรส / วันลาฌาปนกิจ เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

1. สมัครโดยตรงที่ Thaibestjobs
2. ส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครที่ Email : recruit@oasisgmt.com, info@oasisgmt.com
3. สมัครโดยตรงที่บริษัทในวันจันทร์-ศูกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ด่วน


Company Profile

99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02-2126515 ต่อ 131, 132 02-2212-6517
ตำแหน่งงานอื่น ๆ