1 อัตรา
ตามตกลง
30 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน

-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายรับ-จ่ายประจำวัน รายการบันทึกบัญชีประจำวันในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ statement และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีความรับผิดชอบ ความละเอียดและรอบคอบอย่างสูง ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านทางเว๊บอีเมล
สมัครด้วยตัวเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษาทุกระดับ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ประวัติส่วนตัว(CV)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

-ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 10 กันยายน 2561
-ธีการส่งใบสมัคร scan ใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดส่งทาง
E-mail : nattha.nut@kmutt.ac.th
-คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ ประมาณกลางเดือนกันยายน 2561
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-470-7469 ในวันและเวลาราชการ


Company Profile

49ซอยเทียนทะเล25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 กรุงเทพมหานคร 10150 024707471 024523455