1 อัตรา
ตามตกลง
30 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน

-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือสวัสดิการต่างๆ
-บันทึกข้อมูลการเบิกเงิน การรับเงิน การโอนเงิน การเบิกจ่ายสวัสดิการ ในระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
-จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เอกสารตอบกลับการรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรับผิดชอบ ความละเอียดและรอบคอบอย่างสูง ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานผู้อำนวยการ ณ อาคาร EXC ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านทางเว๊บอีเมล
สมัครด้วยตัวเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาวุฒิการศึกษาทุกระดับ
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ประวัติส่วนตัว(CV)
6.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

-ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 10 กันยายน 2561
-วิธีการส่งใบสมัคร
Scan ใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดส่งทาง E-mail :nattha.nut@kmutt.ac.th
-คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ ประมาณกลางเดือนกันยายน 2561


Company Profile

49ซอยเทียนทะเล25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 กรุงเทพมหานคร 10150 024707471 024523455
ตำแหน่งงานอื่น ๆ