1 อัตรา
ตามตกลง
13 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

- จัดทำสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย จากเอกสารทางธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน
- รายงานภาษีขายและภาษีซื้อ และเช็คยอดลูกหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่าย และตรวจสอบใบรับสินค้า ใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อลงบัญชีรายวัน
- ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้รายตัวกับบัญชีเจ้าหนี้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันสมทบสูงสุด 10%
ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
ค่าทำฟันปีละ 5,000 บาท
ค่าออกกำลังกายปีละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

วิธีการรับสมัคร :

ส่งทาง e-mail : hrm@masci.or.th
หรือทาง website สถาบัน : http://masci.or.th/