1 อัตรา
ตามตกลง
13 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแล และดำเนินการตามระบบงานของกิจกรรมด้านการตรวจสอบ การทวนสอบ และการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas)
2. ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาด
3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านการตรวจสอบ การทวนสอบ และการฝึกอบรมโครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) การจัดทำข้อเสนอราคา
และการติดตามงานขาย
4. สร้างโอกาสในการหาลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะใช้บริการการตรวจสอบ การทวนสอบและการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas)
และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
5. รวบรวมข้อมูล สรุปกิจกรรมการดำเนินงานของแผนกฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีทักษะความรู้ด้านก๊าซเรือนกระจก และการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันสมทบสูงสุด 10%
ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
ค่าทำฟันปีละ 5,000 บาท
ค่าออกกำลังกายปีละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

วิธีการรับสมัคร :

ส่งทาง e-mail : hrm@masci.or.th
หรือทาง website สถาบัน : http://masci.or.th/