1 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

1. พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบประกาศ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
4. ควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนของธุรกิจ
6.ประสานงานทั่วไป และงานที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ: ชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปีขึ้นไป ในสายงานกฎหมาย)
3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อกฎหมายเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หากมีใบอนุญาตว่าความ
4.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ,การวางแผนงาน และการนำเสนอรายงาน
5.มีใบขับขี่รถจักรยนต์และรถยนต์ (ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6.ไม่เคยกระทำความผิด หรือถูกจำคุกในคดีอาชญากรรม และยาเสพติด

สวัสดิการ :

สวัสดิการบริษัท
1.ประกันสังคม
2.โบนัส
3.วันลาพักร้อน , วันหยุดประจำปี
4.ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
5.งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
6.ทริปท่องเที่ยวประจำปี
7.เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น ทุนเรียนดีของสำหรับบุตรของพนักงานทุกตำแหน่ง
8.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

วิธีการรับสมัคร :


สามารถมาสมัครงานด้วนตนเองในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.
**ในการสมัครงานโปรดแต่งกายสุภาพ
ชายใส่เสื้อเชิ้ต หญิงใส่ชุดกระโปรงสุภาพ
กรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครงานมาให้ครบ