1 อัตรา
15,000 บาท
21 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

1. งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. งานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. งานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา
4. งานด้านทุนเพื่อการพัฒนา
5. งานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6. งานด้านการลาเพื่อการพัฒนา
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
อายุไม่เกิน 30 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก รวมถึงมีความสามารถในการ จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปปัญหา
หากมีประสบการณ์ด้านการจัดโครงการหรือกิจกรรม และมีความรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้ดี และมีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ :

1.การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
2.รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ
8.มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการรับสมัคร :

ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

ความก้าวหน้าในสายงาน

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเหตุ :
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ


Company Profile

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-200-7572 02-200-7565
ตำแหน่งงานอื่น ๆ