1 อัตรา
ตามตกลง
3 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

บริหารจัดการงานด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการตลาดศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและยอมรับงานศิลปหัตถกรรมไทย สร้างการรับรู้และการยอมรับในผลิตภัณฑ์ SACICT รวมทั้งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของครูและสมาชิก ส่งเสริมการบริโภคงานหัตถศิลป์ให้กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาด เช่น การจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้ขายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนหัตถกรรม ให้มีโอกาสขยายตลาดและเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ในการเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย สร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ศิลปหัตถกรรม ดำเนินกิจกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

๑.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
๒.ความสามารถด้านภาษา: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
๓.คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับดี
๔.ประสบการณ์การทำงาน:
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร: ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๘ ปีขึ้นไป
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายในองค์กร: ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ ปี

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครที่ ศ.ศ.ป. หรือ hrsacict@sacict.mail.go.th หรือส่งไปรษณีย์