3 อัตรา
ตามตกลง
30 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

1.จัดทำ ทบทวน และดูแลระบบงาน ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรให้การยอมรับ
2.ปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุม หรือลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมและติดตามสถานะ รายงานปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการแก้ไขและการป้องกัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ตรวจสอบ รายงาน และเสนอแนะ ต่อผู้บังคับบัญชา ในเรื่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และผู้ที่ปฏิบัติงานในนามองค์กร ผลการตรวจประเมินภายใน สถานะของการแก้ไข และการป้องกัน ความสำเร็จในการฝึกอบรมฯลฯ
4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ประสานงานตรวจประเมิน/การเยี่ยมชมงานด้านสิ่งแวดล้อม จาก หน่วยงานประเมินและรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ลูกค้า สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เป็นต้น
5.รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ
6.ติดต่อกับหน่วยงานทางราชการ เช่นกรมโรงงานหรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน เช่น การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการด้านมลพิษ การมีส่วนร่วมของชุมชน
8.ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10.ควบคุม ดูแล การจัดการของเสีย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี ( วศ.บ เคมี) มีใบประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.)
ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน, Environmental Impact Assessment (EIA), มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และการจัดการอาชีวอนามัย OHSAS 18001
มีประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 2-3 ปี ,มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลต่างๆ
มีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อม น้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม และความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

สวัสดิการ :

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. เครื่องแบบพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ที่อยู่ 144 ม. 13 ถ.มิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 3014 โทรศัพท์: 0-4441-2307 แฟกซ์: 0-4441-2309

จังหวัด :

นครราชสีมา

วิธีการรับสมัคร :

E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ที่อยู่ : สำนักงาน:นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 36 ซอยเสรีไทย 87 ถ. เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 02-540-1200 โทรสาร : 0-2540-1201-2
E-mail: supawinee-csc@cpp.co.th, E-mail: Ratthakhet@cpp.co.th
โรงงาน: เลขที่ 144 ม. 13 ถ.มิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 3014
โทรศัพท์: 0-4441-2307 แฟกซ์: 0-4441-2309


Company Profile

36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร 10510 025401200 0025401201