2 อัตรา
ตามตกลง
16 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

- สรรหาและคัดสรรบุคลากร ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ พักผ่อนประจำปี ฯลฯ
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และจัดทำรายงานประเมินผลความคืบหน้าของพนักงานเป็นประจำ
- สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และความผูกพันของพนักงาน
- มีประสบการณ์ความรู้ในการสอบถามข้อมูลการลาออกของพนักงาน (Exit interview)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 28 - 32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าฯ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint)
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
มีความละเอียดรอบคอบ สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind)

สวัสดิการ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
Linda Exchange
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.