1 อัตรา
19,000 บาท
7 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยย่อ
๑. บันทึกบัญชีในระบบ SAP
๒. ตรวจสอบระบบ SSB โรงพยาบาล และประเมินผลไปสู่ระบบ SAP
๓. จัดทำงบการเงิน
๔. ตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนระบบโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อย่างน้อย ๑ ปี
มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP
มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ :

1.การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
2.รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ
8.มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

งานคลัง สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการรับสมัคร :

ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์


Company Profile

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-200-7572 02-200-7565