2 อัตรา
ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2560

ลักษณะงาน

1. ทดสอบหาค่าต่างๆของผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกผล
2. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในห้องปฏิบัติการ
4. ตรวจสอบ / ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง อายุ 26 – 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี / เทคโนโลยีการยางหรือโพลิเมอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมี อย่างน้อย 15 หน่วยกิต
สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
มีประสบการณ์การทำงาน ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับยางพารา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ จ.นราธิวาส , จ.สุราษฎร์ธานี ได้

สวัสดิการ :

Provident Fund
Uniform
Insurance: Group Personal Accident
13th Month
Bonus (Based on Performance)
Allowance
Social Security
Telephone Bill (Specific Positions)
Accommodation (For employee working at branches)
Day Off : Saturday - Sunday

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นราธิวาส , สุราษฎร์ธานี

จังหวัด :

นราธิวาส

วิธีการรับสมัคร :

Send CV. (in English only) to e-mail : pattranit@teckbeehang.com