2 อัตรา
ตามตกลง
11 มกราคม 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ทำการผลิตกล่องกระดาษ ไส้กล่อง ตามมาตรฐานและคำแนะนำการผลิต
- ทำงานตามวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้า
- ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน

เอกสารประกอบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
- เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส / สด.43 / ใบผ่านงาน เป็นต้น ให้นำมาด้วย (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครที่ อิเมล์ trp_hr39@hotmail.com
- สมัครโดยตรงที่บริษัทฯ ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.061-858-5196 (คุณหยก)
บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 8 หมู่ 7 ซอยคีรี 8 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย / หญิง - อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน

สวัสดิการ :

ชุดฟอร์มพนักงาน, เบี้ยขยัน, ค่าข้าว, ประกันสังคม, O.T., สัมมนาประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านทาง E-mail
เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท