หลายอัตรา
ตามตกลง
13 มกราคม 2557

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานระดับบริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักวิชาและระดับศูนย์ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1) คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
3) คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4) ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งที่จะสมัคร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
มีประสบการณ์หรือความชำนาญในตำแหน่งผู้บริหารหรือการสอนในมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยไม่มีเงื่อนไข
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดี
เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ และความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี
เป็นผู้มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

สวัสดิการ :

เบิกค่ารักษาพยาบาล
การลาศึกษาต่อ
เบิกค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนเงินสะสมสมทบ
การขึ้นเงินเดือนประจำปี
ที่พักพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จังหวัด :

เชียงราย

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/Help.aspx

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการพร้อมสวัสดิการด้านต่างๆโดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณ์และผลงานในอดีต


Company Profile

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย 57100 053916020 053916019
ตำแหน่งงานอื่น ๆ