1 อัตรา
ตามตกลง
3 ตุลาคม 2556

ลักษณะงาน

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับงานประจำในตำแหน่ง
Graphic Designer เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ
สถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• สัญชาติไทย
• มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร
• มีความคิดสร้างสรรค์,มีไหวพริบดี และคล่องแคล่ว
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และตรงต่อเวลา
• พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการออกแบบ
• มีความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ

หน้าที่รับผิดชอบ
• เสนอแนวคิดในการออกแบบงานตามโจทย์ที่ได้รับ
• การออกแบบแผนงานอย่างมืออาชีพ สำหรับโปรโมชั่นสื่อส่งเสริมการขายรวมทั้งการโฆษณา, จดหมาย, ป้าย, โปสเตอร์, ป้าย, โลโก้และรูปแบบภาพอื่น ๆ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
• เตรียมงานพร้อมพิมพ์
• ตรวจสอบและประเมินวัสดุการพิมพ์ล่วงหน้า, ตัวอย่างสีและคุณภาพการพิมพ์
• ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าตราสินค้าของบริษัทยังคงอยู่และวัสดุการพิมพ์มีคุณภาพสูง
• เอกสารอื่นๆและงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศชาย - หญิง
• ปริญญาตรี สาขา กราฟฟิกดีไซน์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถสื่อสารพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดีและพูด เขียนภาษาอังกฤษทางเทคนิคได้
• มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop/ lllustrator หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความเข้าใจดีเกี่ยวกับการสร้างตราเอกลักษณ์,การพิมพ์และกระบวนการผลิต
• มีความสามารถในการใช้งานซอฟแวร์ (Microsoft Office: MS Word, Excel); อินเทอร์เน็ตและอีเมล์

เงินเดือนและสวัสดิการ
- ค่าตอบแทนในการแข่งขันรวมทั้งสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานและผลประโยชน์อยู่ในข้อเสนอ

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายล่าสุดของคุณและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ทางอีเมล์ manarcohr@gmail.com
***ท่านใดที่ส่งประวัติส่วนตัวมาสมัครงาน กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการและระบุว่าทราบมาจากที่เว็บไซต์ไหนด้วยนะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง

สวัสดิการ :

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายล่าสุดของคุณและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ทางอีเมล์ manarcohr@gmail.com