2 อัตรา
ตามตกลง
30 มกราคม 2556

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบดูแลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงาน
2. ควบคุมโครงการและค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. เป็นที่ปรึกษาในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล / พลังงาน / อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) **
3.มีทักษะในการเขียนรายงาน และการทำงานโครงการ
4.มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5.หากมีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน / วิทยากรด้านพลังงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ :

สวัสดิการในด้านต่างๆ
- รางวัลความขยัน
- รางวัลอายุการทำงาน
- การฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่
- เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีต่างๆ เช่น อุปสมบท,แต่งงาน,คลอดบุตร,ประกอบพิธีศพ, เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานในบริษัท เช่น ค่าน้ำมัน, การซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าน้ำดื่ม, ค่าที่จอดรถ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ, สำหรับวันหยุด)
- ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด
- โบนัส
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

สมัครทางอีเมล์
สมัครทางจดหมาย
สมัครด้วยตนเอง