1 อัตรา
10,000 บาท
21 เมษายน 2555

ลักษณะงาน

ข้อกำหนดภาระงาน ( Term of Reference)
1. งานประจำ เลขานุการมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น การพิมพ์งาน เก็บรักษาเอกสาร ติดต่อนัดหมาย และรับ - ต่อ โทรศัพท์ การจัดเตรียมการประชุม การเตรียมการเดินทาง การร่างหรือโต้ตอบจดหมาย เป็นต้น
2. งานอำนวยความสะดวก เลขานุการ มีหน้าที่คอยช่วยให้ผู้บริหารได้รับความสะดวกสบายในการทำงานไม่ให้เกิดการติดขัด หรือเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ต้องช่วยจัดตารางการนัดหมายให้เหมาะสม จัดสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการต้องคอยช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เห็นว่าสมควร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในการทำงานของผู้บริหาร รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการตัดสินใจในงาน
4. งานพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เลขาจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ทันต่อเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศหญิง
2.สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ การบัญชี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงและมีความกระตือรือร้น
5.มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามความเร่งด่วนของงานที่หัวหน้างานสั่งการ

สวัสดิการ :

เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.

วิธีการรับสมัคร :

ส่งเป็นเอกสารแนบไฟล์ที่ e-mail address: ysand_a@hotmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

อัตราเงินเดือน รวมค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง ประมาณ 9,000.-10,000 บาท แล้วแต่ความสามารถ

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ประวัติส่วนตัวและหลักฐานการศึกษา ต้องส่งเป็นเอกสารแนบ file เท่านั้นที่ e-mail address : ysand_a@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ระบุตำแหน่งที่สมัคร ทางศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเรียก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณเสาวณีย์ 086-604-8800


Company Profile

ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110 086-604-8800